Aracınız İçin :

Aracınız için size tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta hizmetleri sunuyoruz.

İş Yeri Paket Sigortası

İŞYERİ PAKET SİGORTASI NEDİR ? KAPSAMI NEDİR ?

İşyeri Paket Sigortası

İşyeri paket sigorta poliçesi ile işyeri binanız, demirbaşınız, makine-tesisatınız, emteanız kısacası muhteviyatınız ve camlarınız, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alınabilir. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz.

İş Veren Sorumluluk Sigortası

İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR ?

Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında kendisinin veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür.

 

İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu”na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini,
Sosyal Sigortalar Kurumu”nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu”nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan tazminatlar ile mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kapsamaktadır.

3. Şahıs Sorumluluk Sigortası

3.ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR ?

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.


Teminatın Kapsamı
Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsamaktadır.


Dikkat Edilecek Hususlar
Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortalıya bir hizmet sözleşmesi ile bağlı kimseler ile aile efradı tarafından gerçekleştirilen zarar ve ziyan talepleri teminat dışındadır.


Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Örnek Uygulamaları:

Asansör Sorumluluk Sigortası
Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını teminat altına alır.

Otel Sorumluluk Sigortası
Otelde konaklayan müşterilerin, otel işletmecisinin/sahibinin kusuru neticesinde uğrayabilecekleri bedeni ve/veya maddi zararlar karşısında otel işletmecisinin/sahibinin sorumluluğunu teminat altına alır.
Kuru temizleme ve çamaşırhaneye bırakılan müşteri eşyalarının zararları, gıda zehirlenmeleri, müşteri eşyalarına verilebilecek zararlar bu sigorta kapsamında değerlendirilir.

Garaj, Otopark Sorumluluk Sigortası
Sigortalının park amaçlı bulunan müşteri araçlarına verilebilecek zararlar sonucu işletmeci olarak sorumluluklarını teminat altına alır.

Tamirhane Sorumluluk Sigortası
Sigortalının tamirhanesine, tamir ve/veya bakım amaçlı bırakılan müşteri araçlarına, sigortalının elemanları tarafından verilebilecek zararlar sonucu, işletmeci olarak sigortalının sorumluluklarını teminat altına alır.

Okul Sorumluluk Sigortası

Eğitim, öğretim faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar, gıda zehirlenmeleri, spor aktiviteleri sırasındaki kazalar, çevre gezintisi sırasında oluşabilecek kazalar sonucunda doğacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.

Depocu Sorumluluk Sigortası
Ardiye depoları, antrepo vb. işyeri işletmecilerinin depolarında bulunan üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zararlar ile depo sahası içerisinde bulunan üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar teminat altına alınır.

Makine Kırılması Sigortası

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI NEDİR ?

 • Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:
  İşletme kazalarından,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.

Elektronik Cihaz Sigortası

ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTASI NEDİR ?

Elektronik Cihaz Sigortaları, Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı, yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;

  • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,

 

 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her nev”i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

 

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden,

husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

İş Yeri Abonman Sigortası

İŞYERİ ABONMAN SİGORTASI NEDİR ?

Yangın Sigortası Genel Şartları dâhilinde geçerli olan bu sigorta işyeri veya deponuzda mal ve emtea değerinin ve miktarının dönem içinde iniş çıkışlar göstermesi söz konusu ise tercih edilebileceğiniz bir sigorta türüdür. Poliçe dönemler içinde oluşabilecek en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenir. 3 ayda bir değişiklik gösteren sigortalı malların ve emtiaların stok bedeli bildirilerek poliçede yer alan değerler güncellenir. Bu sayede, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yaparken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçenizde belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat almış olursunuz. Bu sigorta da Yangın Sigortası Genel Şartları kapsamında düzenlenmektedir.

Aracınız İçin :

Aracınız için size tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta hizmetleri sunuyoruz.

Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTAI NEDİR ? SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMI NEDİR ?

Sağlık sigortaları; sigortalının, hastalık ve kazaların yaratacağı sağlık giderlerini karşılamak için hazırlanmış planlardır. Oluşan riskler poliçede belirtilen, genel ve özel şartlar dahilinde, limitler doğrultusunda karşılanır.

Ferdi Kaza Sigortası

FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR ?

Sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır. Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

Vefat Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.

Sürekli Sakatlık Teminatı : Bu teminat ile,  herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5”i ile sınırlıdır.

Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının % 5”i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır.

Tedavi Masrafları teminatı ve Gündelik tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez.

Hayat Sigortası

HAYAT SİGORTASI NEDİR ?

Sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.

Bireysel Emeklilik Sigortası

BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI NEDİR ? KAPSAMI NEDİR ? AVANTAJLARI NEDİR ?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

1 Ocak 2013’te başlayan yeni BES dönemiyle birlikte, artık BES daha avantajlı. Çünkü devlet tüm bireysel emeklilik katılımcılarına, ödedikleri katkı payının %25’i oranında ek katkı sağlıyor. Örneğin, hesabınıza 200 TL katkı payı yatırarak 50 TL devlet katkısından yararlanabilecek ve 250 TL’lik birikim yapabileceksiniz.

 

Çiftçi, ev hanımı, esnaf, memur, doktor, avukat, 18 yaşını doldurmuş herkesBireysel Emeklilik Sistemi‘ne katılıp devlet katkısından yararlanabilecek. Eşiniz, 18 yaşını doldurmuş çocuğunuz ve yakınlarınız için sözleşme yaparak ailenizdeki herkesin ayrı ayrı devlet katkısından faydalanmasını sağlayabileceksiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ?

Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı tatillerinizde ya da seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına almaktadır. Vize başvurusunda da talep edilen “Vize Sigortası” olarak da bilinen sigortadır

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR ? KAPSAMI NELERDİR ?

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında,  Genel Sağlık sigortası kapsamında Sağlık Hizmetleri için sigortalılardan alınan ilave ücretleri karşılayan bir sağlık sigortasıdır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA İHTİYAÇ DUYULMASININ SEBEPLERİ

1-) Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastalara ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması

2-) Gelir seviyesinde ki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi

3-) Hastaların ödeyecekleri  fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması yada tedaviden tamamen vazgeçmesi.

4-) Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ AVANTAJLARI 

1-) Sigortalılarımızın  ameliyatlarda bıçak parası olarak bilinen ve bununla birlikte yatışsız tedavilerde de alınan fark tutarını ödemeden, tedavilerini istedikleri anlaşmalı kurumlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması.

2-) Hastalık tedavi giderlerine ait farkların SGK kapsamında ödeneceği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın primlerinin diğer özel bireysel sağlık sigortası primlerine göre çok daha düşük olması sebebiyle, özel sağlık sigortası ürünlerine sahip olmakta zorluk çeken düşük gelir seviyesine sahip müşteri segmentinin, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’sına sahip olarak daha iyi  sağlık hizmeti alma imkanının yaratılması.

3-) Sigortalıların düşük primlerle sahip oldukları poliçeler ile hastaneye ödeyecekleri fark primini garanti altına alıp, tedavi aşamasında kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerinin sağlanması.

Cep Telefonu Sigortası

Çatlar masraf, kırılır masraf…. cep telefonları hep masraf. Dilerseniz siz de düşük primler ile cep telefonunuzu sigortalatın cep telefonunuz dert olmasın.

Cep telefonlarınızda yaşanacak kırılma, zarar görme gibi durumlara karşı cihazınızı güvence altına alan sigorta ürünümüzdür.

CEP TELEFONU SİGORTASI HANGİ HALLERİ KAPSAR?

CEP TELEFONU SİGORTASININ FİYATI NEDİR?

Sigorta bedeli, cep telefonunuzun marka, model ve yıl bilgisine göre değişmektedir. Ancak ortalamada telefonunuzun piyasa bedelinin %10’u kadar bir tutar ile cep telefonunuzu güvence altına alabilirsiniz. Üstelik bu bedeli 9 eşit taksit ile her hangi bir vade farkı olmaksızın rahatça ödeyebilirsiniz.

 

Cep Telefonu Sigortası ürününü Mini Cep Sigortası ve Geniş Teminatlı Cep Sigortası olarak iki ayrı teminat seçeneği ile hazırladık. İhtiyacınıza göre ürün paketini seçebilir ve telefonunuzu koruma altına alabilirsiniz.

Aracınız İçin :

Aracınız için size tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta hizmetleri sunuyoruz.

Kasko Sigortası

KASKO SİGORTASI NEDİR VE NEDEN GEREKLİDİR ?

Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

 • Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar
 • Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar
 • Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar
 • Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar

Bunların dışında; sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR ?

Araçta bulunan sürücü ve yolcuların araçla beraber uğrayacakları kazalar sonucunda maruz kalacakları Ölüm ve Sürekli Sakatlık hallerini temin eder.

Yeşil Kart Sigorta

YEŞİL KART SİGORTASI NEDİR ?

Türk plakası taşıyan araçların Yeşil Kart anlaşmasına dahil ülkelerde işleten sıfatıyla 3. kişilere verebilecekleri zararlardan doğabilecek mesuliyetleri temin eden ve Trafik Sigortası poliçesine ek olarak verilen uluslararası geçerliliği olan bir uygulamadır.

Artan Mali Sorumluluk Sigortası

ARTAN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR ?

Artan Mali Sorumluluk Sigortası, motorlu araçların işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararların, Trafik Sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede belirlenen limitler dahilinde karşılar.  Artan Mali Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigortası’nın teminat limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır. Sigorta ettirenin haksız taleplere karşı savunması da teminat altındadır.

Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

SERVİS ARAÇLARI KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI NEDİR ?

Teminat Kapsamı

Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.

Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(Trafik Sigortası)

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI(TRAFİK SİGORTASI) NEDİR ?

Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.

Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.

Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Aracınız İçin :

Aracınız için size tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta hizmetleri sunuyoruz.

DASK(Zorunlu Deprem Sigortası)

DASK(ZORUNLU DEPREM SİGORTASI) NEDİR ? KAPSAMI NEDİR ?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler için yaptırılması mecburidir. “Deprem” riskine karşı teminat veren bu sigorta poliçesi beyan ile şirketimizden temin edilebilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari ve sınai amaçlı binalar ve 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası’nın kapsamı dışında kalmaktadır.

Konut Sigortası

KONUT SİGORTASI NEDİR ?

İster kiracı, ister ev sahibi olun; evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği kapsam dâhilindeki zararı ve dolaylı olarak ödemekle yükümlü olacağınız tazminatları karşılayan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulaması olan Konut Paket Sigortası, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla,(alınmış ise) aşağıdaki teminatları kapsamaktadır. Bu teminatlar, belediye hudutları içinde yer alan tam kâgir (betonarme, karkas) evler ve bu evlerde bulunan eşyalar için geçerlidir.

Aracınız İçin :

Aracınız için size tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak sigorta hizmetleri sunuyoruz.

İnşaat All Risk Sigortası

İNŞAAT ALL RİSK SİGORTASI NEDİR ?

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.


Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 2- Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

 • İnşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapılar.
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar.
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri.
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.
 • İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,
 • 3 üncü maddenin (o) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 • Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Nakliye Emtea Sigortası

NAKLİYAT EMTEA SİGORTASI NEDİR ?

Bu sigorta ile, bir malın bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi teminat altına alınır.

Bu sigorta ile sigorta konusu emtea için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Nakliye Abonman Sigortası

NAKLİYAT ABONMAN SİGORTASI NEDİR ?

Bu poliçe ile sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde, yapılan tüm sevkiyatlar yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altındadır. Abonman poliçelerin süresi genellikle bir yıldır

Yurt İçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

YURT İÇİ NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR ?

Türkiye sınırlarında sunduğunuz taşımacılık hizmetinde, sorumluluğunuz altındaki üçüncü şahıs mallarının nakliyesi sırasında gerçekleşebilecek hasar ve kayıplara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Yurt içi Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, nakliyat yapılırken teminat kapsamındaki bir risk gerçekleştiğinde malda meydana gelen hasar veya kayıptan doğacak yasal sorumluluklarınızı sigortanızın limitleri dahilinde güvence altına alır.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortalarında iki tür teminat seçeneği bulunmaktadır.

 • Geniş Teminat (Enstitü Yük Klozları(A)kapsamındaki risklerden doğan sorumluluğunuza)
 • Dar Teminat (Kamyon Klozu’ndaki risklerden doğan sorumluluğunuza)
 • karşı teminat verilmektedir.

 Kamyon Klozu

İşbu sigorta, deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve treylerlerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla; ateş, yıldırım, seylâp, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziya ve hasarları muafiyetsiz temin eder.

Geniş Teminat (Enstitü Yük Klozları(A))

Institute Cargo Clauses (A) 1.1.82 ile verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.

 

İstisnalar

 

Kasti Hareket

Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf

 

Olağan Hasarlar

Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

 

Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri

Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf

 

Gizli Kusur

Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf

 

Gecikme

Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf

 

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe

Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf

 

Kasti Zarar

Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme

 

Savaş Silahından Doğan 
Zararlar

Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf

 

Savaş ve grev

Savaş ve grev durumu

Montaj All Risk Sorumlusu

MONTAJ ALL RİSK SİGORTASI NEDİR ?

Sigorta Teminatının Kapsamı

Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.


Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

 • Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
 • Montajın yapılması için ku1lanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve yardımcı tesisler,
 • Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısiyle sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar,
 • Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,
 • Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri,
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,
 • Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar,
 • 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

Gezinti Teknesi(Yat) Sigortası

GEZİNTİ TEKNESİ(YAT) SİGORTASI NEDİR ?

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde,  karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu”nda belirtilen şartlara bağlı olarak  zarar görmesi teminat altına alınmaktadır.

Teminat verilen başlıca riskler;

Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar

Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
Enkaz kaldırma masrafları
Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.

Ürün Sorumluluk Sigortası

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR ?

3. Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortasıyla beraber alınabilen bu teminat ile ,sigortalının ürettiği veya tüketiciye sunduğu kusurlu ürünlerin kullanımından kaynaklanan ve üretici firmanın yasal sorumluluğuna giren üçüncü kişilerin bedeni ve maddi zararlarına ilişkin tazminat talepleri poliçede yazılı bedellere kadar sigorta teminatı kapsamına alınabilir.

Ürün sorumluluk teminatı ancak 3. Kişilere Karşı Sorumluluk poliçesi ile birleştirilebilir. yanlızca Ürün sorumluluk poliçesi düzenlenemez.

Fiyatlandırmayı Etkiliyen Faktörler

1-) Ürün Türü

2-) Poliçe Teminat Limiti

3-) Sigortalının yıllık cirosu ve cironun ülke bazında dağılımı

 

Özel Riskler

Ürün sorumluluk sigortasının yanında özel riskler olarak kabul edilen aşağıdaki teminatlarında verilmesi mümkündür.

 

1-) Ürün Garantisi

Sigortalı yada sigortalı adına başkaları tarafından tasarlanmış, üretilmiş, inşa edilmiş, kurulmuş, satılmış, piyasaya sunulmuş, dağıtılmış, işlenmiş, değiştirilmiş yada onarılmış her türlü ürün veya işin öngörülen işlevini yerine getirmemesi dolayısıyla bu ürün veya işin sökülmesi, tamir edilmesi, işlenmesi, ikame edilmesi veya imha edilmesine ilişkin masraflar nedeniyle Sigortalıya düşecek yasal sorumlulukları teminat altına alır.

 

 2-) Ürün Geri Çağırma 

Sigortalı yada sigortalı adına başkaları tarafından tasarlanmış, üretilmiş, inşa edilmiş, kurulmuş, satılmış, piyasaya sunulmuş, dağıtılmış, işlenmiş, değiştirilmiş yada onarılmış her türlü ürün veya işle ilgili olarak Sigortacının onayının alınmış olması kaydıyla sigortalının kararı uyarınca bu ürün veya işin geri çağrılmasından doğacak masrafları teminat altına alır.

Geri çağırma işleminin gerekli sayılması için

1-)  Kaza sonucundan oluşacak bedeni veya maddi zararlar.

2-) Söz konusu ürünlerin işlevini yerine getirmemesi.

dolayısıyla Sigortalının yasal sorumluluk yüklenebilecek bir durum söz konusu olmalıdır.

 

3-) Mali Kayıp 

Ürün Sorumluluk veya Ürün Garantisi teminatları çerçevesinde oluşmamak kaydıyla, sigortalı yada sigortalı adına başkaları tarafından tasarlanmış, üretilmiş, inşa edilmiş, kurulmuş, piyasaya sunulmuş, dağıtılmış, işlenmiş yada onarılmış her türlü ürün veya işin öngörülen işlevini yerine getirememesi dolayısıyla müşteriler yada üçüncü kişilerin maruz kaldıkları her türlü mali kayba ilişkin olarak Sigortalıya düşecek yasal sorumlulukları teminat altına alır.

Teminatlar ilgili belgeler ve merak ettikleriniz için 02242213900 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz